Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a soustavu Natura 2000

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví mohou být hodnoceny konkrétní záměry (EIA) nebo posuzovány koncepce a územní plány (SEA). Dále jsou posuzovány vlivy na soustavu Natura 2000.

Garant: Mgr. Zdeněk Frélich

 

Hodnocení vlivů na životní prostředí a soustavu Natura 2000:: mapa půdního fondu

 

Hodnocení vychází ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) a zákona o ochraně přírody a krajiny (Natura 2000). Může ho provádět pouze fyzická osoba, která je držitelem zvláštní autorizace.

Posuzováním záměrů, koncepcí i územních plánů se zabýváme od roku 2007 na úrovni národní (politika územního rozvoje), regionální (zásady územního rozvoje, integrované plány rozvoje) i místní.

Komu je služba určena

Službu poptávají ministerstva, kraje, obce a veřejné instituce, ale i soukromí investoři.

Obsah služby

Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví má vyloučit negativní dopad záměru nebo koncepce na životní prostředí, resp. přispět k jeho zlepšení. Současně umožňuje zapojit do procesu také veřejnost. Stanovisko k záměru nebo koncepci je jednou z podmínek pro jejich schválení.

Klientům nabízíme kompletní zajištění procesu EIA nebo SEA:

 • oznámení záměru nebo koncepce,
 • vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,
 • vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
 • vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000,
 • zpracování žádosti o stanovisko dle zákona o ochraně přírody a krajiny,
 • vyhodnocení vlivů na krajinný ráz,
 • zpracování posudku,
 • zpracování nebo doplnění projektů v oblasti životního prostředí,
 • organizaci a moderování veřejných jednání.

Zkušenosti

 • Integrovaný plán rozvoje Zlín 2014–2020, zpracování SEA, 2014–2015
 • Aktualizace programu rozvoje města Studénky, zpracování akčního plánu a podporu při schvalování uvedeného strategického dokumentu. Zajištění procesu SEA, 2014–2015
 • Vyhodnocení vlivu koncepce Integrovaný plán rozvoje Jihlava, České Budějovice, Zlín a Liberec, 2015
 • ITI – Integrovaná územní investice pardubicko-hradecké aglomerace 2014–2020, 2015
 • Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí – zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů. Oznámení záměru, 2015
 • Vyhodnocení vlivu návrhů aktualizace Politiky územního rozvoje ČR 2008 na udržitelný rozvoj území, 2015
 • Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020, 2013–2014
 • Územní plán města Jeseník, 2016
 • Aktualizace urbanistické studie Pustevny – Radhošť, 2007
 • Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území, 2007
 • Zpracování strategického plánu udržitelného rozvoje Staturátního města Karlovy Vary a zpracování SEA hodnocení, 2013–2014

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Preventivní hodnocení krajinného rázu a vlivy záměrů na krajinný ráz

Cílem hodnocení je zajistit ochranu krajinného rázu. Vlivy na krajinný ráz bývají hodnoceny v souvislosti s výstavbou větrných elektráren, sil či dopravních staveb, identifikací hodnot území pro územní rozhodování nebo uplatněním limitů území pro územní plánování.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Strategické plány rozvoje měst a obcí

Strategický plán představuje důležitý střednědobý dokument, který pomáhá usměrnit budoucí rozvoj měst a obcí. Většinou vychází z dlouhodobé rozvojové vize, na jejímž základě stanovuje hlavní cíle rozvoje. Pro naplnění cílů stanovuje konkrétní opatření a z nich vycházející projekty.

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Zpracování plánů ÚSES

Územní systémy ekologické stability (ÚSES) jsou sítě vzájemně propojených přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které napomáhají udržet přírodní rovnováhu a tvoří tzv. ekologickou kostru krajiny.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování územních studií krajiny

Územní studie krajiny jsou v kontextu stavebního zákona územně plánovacím podkladem. Jde o ucelený dokument, který se zabývá nezastavěným územím v celém správním obvodu obcí s rozšířenou působností. Územní studie krajiny jsou podporovány z IROP, příjemci dotace jsou obce s rozšířenou působností.

Související projekty

Územní rozvoj a plánování

Integrovaný plán rozvoje území pro zlínskou aglomeraci

Integrovaný plán rozvoje území řeší rozvoj měst a obcí zlínské aglomerace s více než 100 000 obyvateli.
Územní rozvoj a plánování

Vliv územního plánu Jeseníku na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA), na soustavu NATURA 2000 a udržitelný rozvoj území

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka