Životní prostředí

Naší doménou je problematika vodního režimu krajiny. Věnujeme se hodnocení krajinného rázu, ÚSES a posudkům EIA. Řešíme problematiku ochrany ovzduší a hlukové zátěže.

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Studie odtokových poměrů

Studie odtokových poměrů, návrhy protipovodňových a protierozních opatření, projednání s dotčenými orgány, uživateli, vlastníky pozemků a správci toků, zpracování předběžných rozpočtů a harmonogramů realizace, vyhodnocování účinnosti

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Projekční činnost ve vodním hospodářství

Všechny fáze projekční činnosti ve vodním hospodářství. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, realizační dokumentace stavby a příbuzné služby

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a soustavu Natura 2000

Posouzení negativních dopadů na životní prostředí, jedné z podmínek pro schválení investičních aj. záměrů. Kompletní zajištění procesu EIA nebo SEA

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Preventivní hodnocení krajinného rázu a vlivy záměrů na krajinný ráz

Vyhodnocení vlivů záměrů a územně plánovací dokumentace na krajinný ráz, studie preventivního hodnocení krajinného rázu, zpracování odborných posudků

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Analýza kvality ovzduší a implementace Programu zlepšení kvality ovzduší

Analýza stavu ovzduší, akční plány pro implementaci PZKO

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Hlukové studie

Řešení problémů hlukového zatížení. Akční plány protihlukových opatření, hlukové studie a mapy, návrh ochranných hlukových pásem

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Zpracování plánů ÚSES

Plány, aktualizace a revize ÚSES, zpracování ÚSES v rámci šířeji postavených projektů

Poradíme si i s unikátním zadáním. Volejte 721 222 994

Napište, co potřebujete