Projekční činnost ve vodním hospodářství

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Projekční činnost ve vodním hospodářství je logickým pokračováním dříve zpracovaných studií nebo investičních záměrů a nejdůležitějším krokem k realizaci plánovaných staveb.

Garant: Ing. Roman Przybyla

 

Projekční činnost ve vodním hospodářství: lokální biocentrum

 

Komu je služba určena

Našimi zadavateli jsou obce, města, mikoregiony, sdružení obcí a právnické osoby.

Obsah služby

Zpracováváme všechny fáze projekční činnosti ve vodním hospodářství:

 • dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR),
 • dokumentaci pro stavební povolení (DSP),
 • realizační dokumentaci stavby (RDS).

Dále zajistíme profesionální

 • zpracování investičních záměrů (zjednodušenou technickou dokumentaci),
 • zpracování pasportů vodních děl (rybníky, nádrže),
 • zpracování pasportů kanalizace,
 • geodetické zaměření,
 • inženýrskou činnost.

Zkušenosti

 • Pasport rybníku Kajlovec, 2016
 • Vypracování pasportu tří rybníků v městysi Litultovice, 2016
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby, včetně inženýrské činnosti na akci Poldry v obci Kozmice, 2016–2017

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti adaptace na klimatickou změnu

Adaptace území na změny klimatu

Změnou klimatu se rozumí veškeré jeho dlouhodobé změny včetně přirozené variability a změn způsobených lidskou činností. Ačkoliv tyto dvě složky od sebe nelze jednoznačně rozlišit, je zjevné, že na změnu klimatu musíme vhodně reagovat a adaptovat se na ni.

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Studie odtokových poměrů

Studie slouží ke zjištění odtokových a erozních poměrů, návrhu systému protierozních a protipovodňových opatření a k vyhodnocení jejich účinnosti.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování komplexních pozemkových úprav

Pozemkové úpravy funkčně a prostorově uspořádávají, scelují a dělí pozemky a zabezpečují k nim přístup. Přispívají ke zlepšení životního prostředí, ochraně a zúrodnění půdního fondu, snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu.

Související projekty

Územní rozvoj a plánování

Komplexní pozemkové úpravy v Budišově nad Budišovkou

Projekt KoPÚ vypořádal vlastnické vztahy a stal se nástrojem odpovědné péče o krajinu.
Životní prostředí

Studie proveditelnosti protipovodňových opatření ve Vřesině, Hati a Darkovicích

Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka