Zpracování komplexních pozemkových úprav

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Pozemkové úpravy funkčně a prostorově uspořádávají, scelují a dělí pozemky a zabezpečují k nim přístup. Přispívají ke zlepšení životního prostředí, ochraně a zúrodnění půdního fondu, snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu.

Garant: Ing. Michal Brokl

 

Komplexní pozemkové úpravy: plán společných zařízení

 

Pozemkové úpravy jsou jedinečným a komplexním nástrojem řešení majetkových problémů, které brání racionálnímu nakládání s krajinou a ochraně jejích složek. Mohou účinně přispět k využití krajiny ve smyslu:

 • zpřístupnění pozemků jak pro zemědělskou činnost, tak pro veřejnost,
 • uspořádání, scelení či dělení pozemků pro efektivnější využití,
 • řešení příčin i důsledků větrné a vodní eroze, při nichž dochází k nenapravitelným škodám na cenné zemědělské půdě,
 • omezení důsledků přívalových dešťů, následných splavů ornice a škod na majetku,
 • realizace vhodných opatření navržených např. územním plánem, která se dosud nepodařilo realizovat z důvodu problematických vlastnických vztahů,
 • odstranění komplikací v rozvoji území způsobených nepřesnou katastrální mapou: výsledkem pozemkové úpravy je digitální katastrální mapa ve 3. třídě přesnosti, která odpovídá stavu v terénu.

Pozemkovými úpravami se zabýváme od roku 2001, proto jsme schopni poskytnout starostům, zemědělsky hospodařícím subjektům i občanům účinnou pomoc s řešením jejich problémů v nezastavěných částech obcí. Vysvětlíme jak docílit zahájení pozemkové úpravy a u místně příslušných poboček Státního pozemkového úřadu začneme v této věci jednat.

Obsah služby

 • Zpracování jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)
 • Zpracování komplexních pozemkových úprav (KoPÚ)

Komu je služba určena

Klíčovým zadavatelem je Státní pozemkový úřad.

Zkušenosti

 • KoPÚ Olbramice, 2004–2007
 • KoPÚ Kamenec a Štemplovec, 2008–2013
 • KoPÚ Větřkovice a Nové Vrbno, 2009–2015
 • KoPÚ Vražné u Oder, 2009–2013
 • KoPÚ Mikolajice, 2009–2013
 • KoPÚ Bohuslavice u Hlučína, 2009–2014
 • KoPÚ Kujavy, 2009–2014
 • KoPÚ Neplachovice, 2010–2015
 • KoPÚ Čaková, 2008–2014
 • KoPÚ Košetice ve Slezsku, Malé Heraltice a části Velkých Heraltice, 2009–2016
 • KoPÚ Budišov nad Budišovkou, 2011–2016

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů

Územně analytické podklady (ÚAP) se zpracovávají dle stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území. Jsou také jedním z podkladů pro územně plánovací dokumentaci a její změny, pro pořízení územní studie a pro rozhodování v území.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování územních studií krajiny

Územní studie krajiny jsou v kontextu stavebního zákona územně plánovacím podkladem. Jde o ucelený dokument, který se zabývá nezastavěným územím v celém správním obvodu obcí s rozšířenou působností. Územní studie krajiny jsou podporovány z IROP, příjemci dotace jsou obce s rozšířenou působností.

Související projekty

Územní rozvoj a plánování

Komplexní pozemkové úpravy v Budišově nad Budišovkou

Projekt KoPÚ vypořádal vlastnické vztahy a stal se nástrojem odpovědné péče o krajinu.

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka