Zpracování územních studií krajiny

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Územní studie krajiny jsou v kontextu stavebního zákona územně plánovacím podkladem. Jde o ucelený dokument, který se zabývá nezastavěným územím v celém správním obvodu obcí s rozšířenou působností. Územní studie krajiny jsou podporovány z IROP, příjemci dotace jsou obce s rozšířenou působností.

Garant: Mgr. Hana Trávníčková

 

Územní studie krajiny: problémový výkres

 

Územní studie krajiny (ÚSK) se zpracovávají především pro účely územního plánování. Na rozdíl od územních plánů ale ÚSK umožňuje výrazně podrobnější a komplexnější řešení volné krajiny s návaznostmi přesahujícími hranice obce. Obcím slouží jako podkladový materiál pro nový územní plán nebo jeho aktualizaci, obcím s rozšířenou působností (ORP) k aktualizaci územně analytických podkladů. ÚSK poskytuje celou řadu podkladů a výstupů využitelných pro

  • rozhodování v území (ochrana přírody, vodoprávní úřad, ochrana ZPF ad.),
  • přípravu komplexních i menších záměrů,
  • koordinaci dalších aktivit v území (např. komplexních pozemkových úprav).

Komu je služba určena

Pořizovatelem ÚSK je úřad územního plánování ORP.

Obsah služby

Nabízíme zpracování územní studie krajiny jako

  • významného územně plánovacího podkladu využitelného pro budoucí rozvoj a využívání nezastavěného území,
  • komplexního dokumentu, který se zabývá nezastavěným územím v celém správním obvodu ORP.

Zkušenosti

  • Pilotní územní studie krajiny na části ORP Kyjov, 2016

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů

Územně analytické podklady (ÚAP) se zpracovávají dle stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území. Jsou také jedním z podkladů pro územně plánovací dokumentaci a její změny, pro pořízení územní studie a pro rozhodování v území.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování komplexních pozemkových úprav

Pozemkové úpravy funkčně a prostorově uspořádávají, scelují a dělí pozemky a zabezpečují k nim přístup. Přispívají ke zlepšení životního prostředí, ochraně a zúrodnění půdního fondu, snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu.

Související projekty

Územní rozvoj a plánování

Pilotní územní studie krajiny v ORP Kyjov

Prioritními tématy byla ochrana krajinného rázu, snížení eroze a zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny.
Územní rozvoj a plánování

Územní studie krajiny pro SO ORP Opava - návrhová část

V návrhové části jsou na základě zjištěných problémů zpracovány návrhy opatření a doporučení především pro obce.

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka