Pilotní územní studie krajiny v ORP Kyjov

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Prioritními tématy územní studie krajiny (ÚSK) byla ochrana krajinného rázu a cílových charakteristik krajiny, vazba sídel a krajiny, snížení vodní a větrné eroze zemědělské půdy, zadržení vody v krajině a prostupnost zemědělské krajiny.

Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o. a tým externích řešitelů: Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (urbanismus a krajinné plánování), Ing. arch. Antonín Hladík (urbanismus, vztahy sídel a krajiny), Ing. Petr Ondruška (ÚSES) a Mgr. Jan Dušek (ochrana přírody) — Realizace: listopad 2015 – květen 2016

 

ÚSK byla zpracována dle Metodického pokynu zadání ÚSK pro správní obvod ORP (MMR ČR a MŽP ČR z února 2016).

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování územních studií krajiny

Územní studie krajiny jsou v kontextu stavebního zákona územně plánovacím podkladem. Jde o ucelený dokument, který se zabývá nezastavěným územím v celém správním obvodu obcí s rozšířenou působností. Územní studie krajiny jsou podporovány z IROP, příjemci dotace jsou obce s rozšířenou působností.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka