Integrovaný plán rozvoje území pro zlínskou aglomeraci

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Zlína a Otrokovic na období let 2014–2020 řeší rozvoj měst a obcí s více než 100 000 obyvateli.

Objednatel: Statutární město Zlín — Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o., RADDIT CONSULTING s. r. o. — Realizace: duben – srpen 2014

 

IPRÚ se skládá z analytické a návrhové části a z analýzy stakeholderů. Analytická část zdůvodňuje výběr řešeného území ze čtyř navržených variant, charakterizuje toto území, popisuje problémové oblasti a předkládá dílčích SWOT analýzy pěti tematických oblastí.

Návrhová část nabízí řešení hlavních problémů vymezeného území a reaguje na potřeby jeho rozvoje. Byly určeny čtyři prioritní oblasti rozvoje (Udržitelná doprava, Technická infrastrukturu a životní prostředí, Konkurenceschopnost a Sociálně soudržná a kulturně vyspělá společnost) a zformulovány rozvojová vize a hlavní strategický cíl. Pro jednotlivé prioritní oblasti pak byly navrženy specifické cíle.

Opatření, která naplňují specifické cíle, a návrh odpovídajících aktivit byly projednány s pracovními skupinami. Ty byly vytvořeny pro každou prioritní oblast zvlášť ze zástupců měst a obcí a dalších významných aktérů působících v území – zástupců městských organizací, správců dopravní a technické infrastruktury, zástupců vzdělávacích institucí, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců významných firem ad.

Analýza stakeholderů byla zaměřena na identifikaci subjektů, které mohou aktivně přispět k rozvoji vymezeného území a naplnění cílů IPRÚ nebo mohou být realizací IPRÚ významně ovlivněny.

Dokumentace IPRÚ Zlín 2014–2020 je zveřejněna na oficiálních stránkách města.

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a soustavu Natura 2000

Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví mohou být hodnoceny konkrétní záměry (EIA) nebo posuzovány koncepce a územní plány (SEA). Dále jsou posuzovány vlivy na soustavu Natura 2000.