Zpracování územních plánů obcí

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje daného území, ochrany jeho hodnot, prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury. Pro tyto funkce zajišťuje potřebné plochy.

Garant: Mgr. Hana Trávníčková

 

Územní plán obce: koordinační výkres

 

Územní plán je hlavním koncepčním nástrojem pro rozvoj obce a výchozím předpokladem pro následné faktické změny ve využití území. Řeší uspořádání a funkční využití ploch a základní regulaci území obce s cílem zajistit soulad jednotlivých činností a omezit jejich negativní vlivy.

Spolu s komplexní pozemkovou úpravou je územní plán klíčovým nástrojem pro efektivní management území nejen zastavěného, ale i volné krajiny. Zkušenosti z tvorby územních plánů i komplexních pozemkových úprav nám umožňují vidět problematiku prostorového plánování komplexně, a pracovat tak s perspektivou účelného využití obou dokumentací.

Samostatným nástrojem územního plánování, který s územním plánem úzce souvisí, je územní studie. Územní studie obvykle řeší konkrétní problém v konkrétní lokalitě obce. Územní studie jsou podkladem pro tvorbu územních plánů.

Komu je služba určena

Našimi klienty jsou města a obce, které pořizují územní plán anebo jeho změny.

Obsah služby

Zpracováváme územní plány obcí podle zadání, případně se na formulaci zadání podílíme.

Zkušenosti

  • Územní plán Ketkovice, 2011
  • Územní plán Moravský Beroun, 2013
  • Územní plán Staré Těchanovice, 2013
  • Územní plán Laškov, 2014
  • Územní plán Pražmo, 2016

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Strategické plány rozvoje měst a obcí

Strategický plán představuje důležitý střednědobý dokument, který pomáhá usměrnit budoucí rozvoj měst a obcí. Většinou vychází z dlouhodobé rozvojové vize, na jejímž základě stanovuje hlavní cíle rozvoje. Pro naplnění cílů stanovuje konkrétní opatření a z nich vycházející projekty.

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka