Strategické plány rozvoje měst a obcí

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Strategický plán představuje důležitý střednědobý dokument, který pomáhá usměrnit budoucí rozvoj měst a obcí. Většinou vychází z dlouhodobé rozvojové vize, na jejímž základě stanovuje hlavní cíle rozvoje. Pro naplnění cílů stanovuje konkrétní opatření a z nich vycházející projekty.

Garant: Mgr. Zdeněk Frélich

 

Strategické plány obcí: lokalizace hlavních rozvojvých záměrů a problémů

 

Rozvojová strategie měst nebo obcí je připravována periodicky s výhledem na období cca 10 let, většinou v návaznosti na jednotlivá programová období EU. Zpracování strategií vychází z metodik vytvořených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Hlavním smyslem strategických plánů je určit, kterým problémům a projektům by měla být věnována největší pozornost, do jakých oblastí směřovat finance a jaké finanční zdroje využít. Strategie rovněž pomáhá překlenout období změn ve vedení měst a obcí.

Kvalitní strategie vyžaduje zapojení širokého spektra odborníků i veřejnosti. Proto jsou při zpracování standardně využívány dotazníky, ankety a veřejná setkání.

Komu je služba určena

Mezi naše klienty patří města, obce, mikroregiony a místní akční skupiny, u koncepčních dokumentů pak také kraje. Zpracováváme také koncepční dokumenty a studie na úrovni území IPRÚ a úrovni krajské.

Obsah služby

Klientům nabízíme dlouholeté zkušenosti se zpracováním

 • rozvojových strategií obcí, měst a regionů (např. MAS),
 • zpracování dalších specializovaných koncepčních dokumentů,
 • zapojení veřejnosti do přípravy,
 • zajištění procesu SEA,
 • zpracování konkrétních projektů.

Zkušenosti

 • Strategické plány rozvoje pro obce Hlubočec, Lhotka, Bratříkovice, Hať, Holasovice a Litultovice, 2016
 • Integrovaný plán rozvoje Zlín 2014–2020, 2015
 • Aktualizace programu rozvoje města Studénky, 2015
 • Strategický plán rozvoje města Krnova – spolurealizace, oznámení SEA, 2015
 • MAS Slezská brána – spolupráce při přípravě integrované strategie, 2015
 • MAS Bohumínsko – spolupráce při přípravě integrované strategie, 2014

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů

Územně analytické podklady (ÚAP) se zpracovávají dle stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území. Jsou také jedním z podkladů pro územně plánovací dokumentaci a její změny, pro pořízení územní studie a pro rozhodování v území.

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Zpracování plánů ÚSES

Územní systémy ekologické stability (ÚSES) jsou sítě vzájemně propojených přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které napomáhají udržet přírodní rovnováhu a tvoří tzv. ekologickou kostru krajiny.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování územních plánů obcí

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje daného území, ochrany jeho hodnot, prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury. Pro tyto funkce zajišťuje potřebné plochy.

Související projekty

Územní rozvoj a plánování

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec pomáhá určovat rozvoj obce ve sledovaných rozvojových oblastech.

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka