Zpracování plánů ÚSES

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Územní systémy ekologické stability (ÚSES) jsou sítě vzájemně propojených přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které napomáhají udržet přírodní rovnováhu a tvoří tzv. ekologickou kostru krajiny.

Garant: Ing. Eva Birgusová

 

ÚSES: mapa biochor

 

Tato síť je tvořena základními skladebnými částmi – biocentry a biokoridory. Podle významu a reprezentativnosti se ÚSES vymezuje na lokální, regionální a nadregionální úrovni, kdy páteřní síť nadregionálního ÚSES je rozvíjena a doplňována ÚSESem nižšího řádu.

Hlavním smyslem vymezení je následné zapracování do územně plánovacích podkladů či dokumentací. Plán ÚSES je základním předpokladem a prvním krokem k zajištění ploch pro realizaci ochrany ÚSES a žádoucímu posílení ekologické stability krajiny.

Obsah služby

Na základě zkušeností, které máme s řešením ÚSES coby nedílné komponenty jiných projektů, především plánů společných zařízení v rámci zpracování KoPÚ a územních studií krajiny, jsme schopni nabídnout

  • plány, aktualizace a revize ÚSES a
  • zpracování ÚSES v rámci šířeji postavených projektů.

Komu je služba určena

Našimi klienty jsou zejména kraje, obce s rozšířenou působností a AOPK ČR.

Zkušenosti

  • Plán regionálních ÚSES Pardubického kraje, 2005–2007
  • Aktualizace nadregionálního ÚSES, 2009–2010
  • Revize a aktualizace Generelu ÚSES ZK – území okresu Uherské Hradiště, 2009–2010

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování územních studií krajiny

Územní studie krajiny jsou v kontextu stavebního zákona územně plánovacím podkladem. Jde o ucelený dokument, který se zabývá nezastavěným územím v celém správním obvodu obcí s rozšířenou působností. Územní studie krajiny jsou podporovány z IROP, příjemci dotace jsou obce s rozšířenou působností.

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka