Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Územně analytické podklady (ÚAP) se zpracovávají dle stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území. Jsou také jedním z podkladů pro územně plánovací dokumentaci a její změny, pro pořízení územní studie a pro rozhodování v území.

Garant: Ing. Kamil Plaček

 

Zpracování územně analytických podkladů: identifikace nevyužitých pozemků v intravilánu

 

Úkolem ÚAP je zjistit a vyhodnotit stav a vývoj území – jeho hodnotu a limity využití, záměry na změny v území a problémy, které mají být řešeny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD). ÚAP zahrnuje údaje zjištěné u poskytovatelů, ale také průzkumem území. Údaje jsou zpracovány do datových modelů a je vytvořena výkresová dokumentace.

Rozbor udržitelného rozvoje území

Součástí ÚAP je také rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) rozdělený do deseti tématických oblastí, jež popisují tři pilíře udržitelného rozvoje – environmentální, ekonomický a sociodemografický.

Všechna témata obsahují charakteristiku současného stavu a vývoje území a hodnocení definovaných indikátorů. Výstupem RURÚ je SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb), identifikace problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci a vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje zpracované na základě zvolené sady indikátorů.

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro jednotlivé obce

RURÚ můžeme rozpracovat na úrovni jednotlivých obcí, kdy jsou výsledky RURÚ na úrovni ORP přehledně a podrobně zpracovány pro všechny obce správního obvodu (SO).

Při zpracování se vychází z RURÚ SO ORP, dotazníkového šetření, veřejně dostupných dat, informací od představitelů obcí a terénních průzkumů. Výstupem jsou karty obcí, které zahrnují stručnou charakteristiku obce (životní prostředí, infrastruktura, obyvatelstvo, rozvojové plochy, občanská vybavenost aj.), závady, ohrožení, potenciální problémy rozvoje, návrhy a doporučení pro územní plánování, záměry, SWOT výroky a fotodokumentace.

Obsah služby

Formou pravidelných aktualizací poskytujeme technickou pomoc, která zahrnuje

  • zpracování údajů od poskytovatelů do datového modelu ÚAP,
  • zpracování chybějících jevů (místa krajinného rázu, vymezení údolní nivy, kulturní a historické hodnoty v území) nebo jevů zjišťovaných průzkumem,
  • vytvoření a tisk výkresové dokumentace,
  • zpracování rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ).

V případě zpracování RURÚ na úrovni jednotlivých obcí zajistíme

  • zpracování dotazníkového průzkumu,
  • provedení terénního průzkumu včetně fotodokumentace,
  • vypracování zprávy.

Komu je služba určena

Našimi klienty jsou úřady územního plánování ORP.

Zkušenosti

Zpracováním ÚAP se zabýváme od roku 2006, kdy jsme se podíleli na ověřování ÚAP na pilotních územích (ORP Uničov a Litovel).

Od platnosti nového stavebního zákona jsme se podíleli na pořízení nebo aktualizaci ÚAP na 28 ORP v krajích Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském, Plzeňském, Pardubickém, Královéhradeckém a Vysočina.

V roce 2016 jsme poskytli technickou pomoc při aktualizacích ÚAP pro ORP Hořice, Nová Paka, Moravská Třebová, Náchod, Znojmo, Ivančice, Lipník nad Bečvou a Frýdek-Místek.

RURÚ rozpracované na úroveň obcí:

  • Rozbor udržitelného rozvoje území pro jednotlivé obce SO ORP Plzeň, 2009, 2014, 2016
  • Rozbor udržitelného rozvoje území pro obce Háj ve Slezsku a Jakartovice, 2013

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Strategické plány rozvoje měst a obcí

Strategický plán představuje důležitý střednědobý dokument, který pomáhá usměrnit budoucí rozvoj měst a obcí. Většinou vychází z dlouhodobé rozvojové vize, na jejímž základě stanovuje hlavní cíle rozvoje. Pro naplnění cílů stanovuje konkrétní opatření a z nich vycházející projekty.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování komplexních pozemkových úprav

Pozemkové úpravy funkčně a prostorově uspořádávají, scelují a dělí pozemky a zabezpečují k nim přístup. Přispívají ke zlepšení životního prostředí, ochraně a zúrodnění půdního fondu, snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování územních studií krajiny

Územní studie krajiny jsou v kontextu stavebního zákona územně plánovacím podkladem. Jde o ucelený dokument, který se zabývá nezastavěným územím v celém správním obvodu obcí s rozšířenou působností. Územní studie krajiny jsou podporovány z IROP, příjemci dotace jsou obce s rozšířenou působností.

Související projekty

Územní rozvoj a plánování

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Znojmo

Rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Znojmo byl součástí aktualizace územně analytických podkladů.

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka