Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Znojmo

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Znojmo byl součástí 4. aktualizace územně analytických podkladů.

Objednatel: Město Znojmo — Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o. — Realizace: leden – prosinec 2016

 

Dokument jsme zpracovali v rozsahu a podrobnostech stanovených stavebním zákonem (183/2006 Sb.) a jeho prováděcími předpisy. Problematiku udržitelného rozvoje jsme rozčlenili do 10 tematických oblastí, které vymezuje vyhláška č. 500/2006 Sb.: Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa, Veřejná dopravní a technická infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace a Hospodářské podmínky.

Všechna témata obsahují charakteristiku současné stavu a vývoje území, hodnocení definovaných indikátorů na škále –2 až +2 body, SWOT analýzu a problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Data jsou zpracována na úroveň obcí.

Pomocí indikátorů vyhodnotili vyváženost environmentálního, ekonomického a sociodemografického pilíře udržitelného rozvoje a posoudili vývoj srovnáním s předchozí aktualizací.

Zpráva mj. zahrnuje dopravní a hygienické závady, omezení pro rozvoj území a ohrožení. Pro každou obec je zpracována karta s hlavními problémy v území, rozčleněnými na závady urbanistické, dopravní a hygienické, ohrožení, střety a jiné problémy. Všechny jsou propojeny s problémovým výkresem, který je přílohou k rozboru.

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů

Územně analytické podklady (ÚAP) se zpracovávají dle stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území. Jsou také jedním z podkladů pro územně plánovací dokumentaci a její změny, pro pořízení územní studie a pro rozhodování v území.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 775 731 735

Dotaz nebo poptávka