Územní studie krajiny pro SO ORP Opava – návrhová část

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Cílem Územní studie krajiny je vytvořit odborný dokument umožňující koncepční přístup k řešení problémů v krajině obcí a zlepšování jejího stavu. Závěry studie pak budou podkladem pro koncepci uspořádání krajiny v územních plánech jednotlivých obcí a studie se stane jedním z podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině.

V návrhové části Územní studie krajiny pro SO ORP Opava jsou na základě zjištěných problémů v etapě I. Doplňující průzkumy a rozbory zpracovány návrhy opatření a doporučení především pro obce – v následujících tematických oblastech:

  • Urbanizace, sídla, krajina
  • Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi
  • Ohrožení erozí, zemědělství
  • Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví
  • Prostupnost krajiny
  • Rekreace a turistický ruch
  • Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
  • Brownfields, znečištění a kontaminace

Problémy, návrhy a doporučení jsou shrnuty v Příloze č. 1 – Karty obcí, které jsou samostatnou přílohou Návrhové části ÚSK.

 

Soubory ke stažení:

  • textová část

ÚSK Opava_Návrhová část

Karty obcí_ÚSK Opava

 

  • grafická část

Schéma s vymezením krajinný okrsků

N01_HLAVNI_VYKRES_legenda

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_A

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_B

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_C

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_D

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_E

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_F

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_G

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_H

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_I

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_J

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_K

N01_HLAVNI_VYKRES_10k_1067x914_L