Studie proveditelnosti protipovodňových opatření ve Vřesině, Hati a Darkovicích

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření byla provedena na územích tří slezských obcí, trpících následky tzv. bleskových povodní. Dané území je vlivem svého reliéfu a zornění náchylné i ke vzniku plošné vodní eroze.

Objednatel: Obec Vřesina — Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o. a ŠINDLAR s. r. o. — Realizace: 2013–2014

 

Studii proveditelnosti jsme zpracovali podle metodiky MŽP ČR zveřejněné ve věstníku MŽP v listopadu 2008, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření.

Vlastní řešení bylo rozčleněno na analytickou, návrhovou a závěrečnou hodnotící část. Podrobně jsme analyzovali místní přírodní poměry, navrhli soustavu protierozních a protipovodňových opatření i se základními parametry staveb, provedli biologické posouzení, zpracovali geodetické podklady, propočetli náklady a navrhli časový plán realizace.

Na základě jednání se zadavatelem a se starosty jednotlivých obcí jsme pak v problémových lokalitách vytipovali 10 prioritních protierozních a protipovodňových opatření. Pro ně jsme rozpracovali podrobná technická řešení, podrobností odpovídající parametrům dokumentace pro územní řízení.

Geodeticky jsme zaměřili tři lokality pro výstavbu suchých retenčních nádrží na ochranu obcí a jednu lokalitu pro navrženou revitalizaci.

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Studie odtokových poměrů

Studie slouží ke zjištění odtokových a erozních poměrů, návrhu systému protierozních a protipovodňových opatření a k vyhodnocení jejich účinnosti.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka