Studie odtokových poměrů

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Studie slouží ke zjištění odtokových a erozních poměrů, návrhu systému protierozních a protipovodňových opatření a k vyhodnocení jejich účinnosti.

Garant: Ing. Roman Przybyla

 

Odtokové poměry: zaplavení obce

 

Studie odtokových poměrů slouží jako podklad pro zpracování plánu společných zařízení v rámci chystaných pozemkových úprav nebo ke zhodnocení stávajících odtokových poměrů v území (povodí), nezbytnému pro návrh protipovodňových a protierozních opatření. Ve studii lze zpracovat technická řešení pro vybrané návrhy.

Komu je služba určena

Našimi klienty jsou obce, města, mikroregiony, sdružení obcí a právnické osoby.

Obsah služby

Nabízíme zpracování studie odtokových poměrů podle požadavků klienta v rozsahu konkrétní lokality, katastrálního území nebo mikroregionu. Součástí studie jsou návrhy protipovodňových a protierozních opatření, které lze rozpracovat až do úrovně podrobnějšího technického řešení, včetně předběžného rozpočtu a časového harmonogramu realizace. Standardně pracujeme s daty ČHMÚ, geodetickým zaměřením, digitálním modelem terénu (5G, 4G) a hydrologickými modely pro stanovení odtoků.

Součástí studie odtokových poměrů je zejména

 • analýza ohrožení půdní a větrnou erozí,
 • analýza srážkoodtokových poměrů,
 • analýza stávající dokumentace včetně dokumentace územně plánovací,
 • návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření,
 • vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření,
 • projednání s dotčenými orgány, uživateli, vlastníky pozemků a správci toků.

Zkušenosti

 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v regionu Sdružení obcí Orlicko, 2012–2013
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Bohuslavice, 2012–2014
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území Mikroregionu Holešovsko, 2013–2015
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Hradec nad Moravicí, 2013–2015
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Vřesina, Hať a Darkovice, 2013–2014
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Rožnovsko, 2014–2015
 • Studie odtokových poměrů (k. ú. Nedanice, Nedaničky, Třebýcina, Kroměždice, Myslovice, Předslav, Měcholupy u Předslavi a Makov u Předslavi), 2015

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti adaptace na klimatickou změnu

Adaptace území na změny klimatu

Změnou klimatu se rozumí veškeré jeho dlouhodobé změny včetně přirozené variability a změn způsobených lidskou činností. Ačkoliv tyto dvě složky od sebe nelze jednoznačně rozlišit, je zjevné, že na změnu klimatu musíme vhodně reagovat a adaptovat se na ni.

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Projekční činnost ve vodním hospodářství

Projekční činnost ve vodním hospodářství je logickým pokračováním dříve zpracovaných studií nebo investičních záměrů a nejdůležitějším krokem k realizaci plánovaných staveb.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování komplexních pozemkových úprav

Pozemkové úpravy funkčně a prostorově uspořádávají, scelují a dělí pozemky a zabezpečují k nim přístup. Přispívají ke zlepšení životního prostředí, ochraně a zúrodnění půdního fondu, snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu.

Související projekty

Územní rozvoj a plánování

Komplexní pozemkové úpravy v Budišově nad Budišovkou

Projekt KoPÚ vypořádal vlastnické vztahy a stal se nástrojem odpovědné péče o krajinu.
Životní prostředí

Studie proveditelnosti protipovodňových opatření ve Vřesině, Hati a Darkovicích

Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka