Adaptace území na změny klimatu

Navigační obrázek služeb v oblasti adaptace na klimatickou změnu
Klimatická změna

Změnou klimatu se rozumí veškeré jeho dlouhodobé změny včetně přirozené variability a změn způsobených lidskou činností. Ačkoliv tyto dvě složky od sebe nelze jednoznačně rozlišit, je zjevné, že na změnu klimatu musíme vhodně reagovat a adaptovat se na ni.

Garant: Mgr. Zdeněk Frélich

 

Klimatická změna: vodní eroze na kukuřičném poli

 

Změna klimatu a s ní související dopady jsou aktuální téma. Dochází k růstu teplot, objevují se častější vlny veder a následného sucha stejně jako přívalové srážky mající za následek ničivé povodně. Krajina narušená negativním vlivem člověka má pod zátěží klimatických změn stále menší schopnost zajišťovat očekávané funkce. Trend graduje v posledních desetiletích, v nichž dochází ke stále citelnějšímu snižování úrodnosti půdy, biologické rozmanitosti a schopnosti krajiny zadržovat cennou vodu.

Klimatická změna je dlouhodobým procesem, stejně jako adaptace na ni. Je prokázáno, že nečinnost může způsobit podstatně vyšší hospodářské ztráty, než jsou náklady na adaptační opatření.

Komu je služba určena

Klienty nebo spolupracujícími organizacemi jsou ministerstva, kraje, obce, veřejné instituce, výzkumné a neziskové organizace a univerzity.

Obsah služby

Na základě zkušenosti s problematikou adaptací na klimatickou změnu nabízíme:

  • zpracování adaptační strategie obcí,
  • doplnění stávajícího strategického plánu o problematiku adaptací,
  • zpracování odborných studií (problematika retence vody v krajině, eroze aj.),
  • organizaci vzdělávacích seminářů.

Zkušenosti

  • Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR, 2015
  • Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině („AdaptaN“), 2015–2016

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví

Minimalizace imisních škod v lesích

Ekologická stabilita lesů je značně narušena. Oslabení imisemi, nedostatek vláhy, stoupající teploty, přemnožení hmyzích škůdců, vichřice a další vlivy – to všechno by mělo vést ke změně hospodaření v lesích tak, aby se pouze neasanovaly vznikající škody.

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Studie odtokových poměrů

Studie slouží ke zjištění odtokových a erozních poměrů, návrhu systému protierozních a protipovodňových opatření a k vyhodnocení jejich účinnosti.

Související projekty

Klimatická změna

Projekt Adaptan

Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny se zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření
Klimatická změna

Studie dopadů klimatické změny

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik klimatické změny v České republice

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 775 731 735

Dotaz nebo poptávka