Projekt Adaptan

Navigační obrázek služeb v oblasti adaptace na klimatickou změnu
Klimatická změna

Cílem odborně členitého projektu bylo navrhnout opatření vůči negativním projevům klimatické změny na modelovém území Jihomoravského kraje. Byly vytvořeny plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území, s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině.

Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí ČR — Hlavním řešitelem projektu: VUT v Brně — Spoluřešitelé: VÚV T. G. Masaryka, EKOTOXA s. r. o., ÚZEI, NIBIO – Norský Institut pro bio-ekonomický výzkum — Realizace: únor 2015 – květen 2016

Projekt „Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině“ (č. EHP-CZ02-OV-1-039-2015) byl zpracován v rámci EHP a Norských fondů 2009–2014, programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby.

Správný management krajiny vyžaduje poměrně široké pojetí, pro výsledný efekt je třeba kombinovat více „pohonů“. Proto jsme pracovali s řadou nástrojů a metod adaptace krajiny na stále extrémnější výkyvy počasí a nevhodné způsoby hospodaření (vyčerpání půdy, narušení vodního režimu).

Jižní Morava je vinou vysokého zornění, nadměrné vodní eroze a snižování produkční schopnosti půdy považována za jedno z nejohroženějších území České republiky. Proto bylo vybráno jako modelové pro další, podobně ohrožené oblasti.

Projektové výstupy:

  • Monitoring. Navrhli jsme doplnění základní srážkoměrné sítě.
  • Návrhy adaptačních opatření na zemědělské půdě ve 3 hloubkách řešení: organizační a agrotechnická opatření na celém území Jihomoravského kraje, návrhy vodních nádrží a stabilizace drah soustředěného odtoku v povodí Trkmanky, Kyjovky, Litavy, Veličky a Nedveky a návrhy technických a biotechnických opatření na vybraných 21 katastrálních územích, která prioritní opatření rozpracovala podrobně.
  • Návrhy preventivních adaptačních opatření v lesích povodí Trkmanky, Kyjovky, Litavy, Veličky a Nedveky
  • Prostorové plánování. Vytvořili jsme podklady pro implementaci návrhů do ÚAP a ÚPD.
  • Ekonomické zhodnocení. Zhodnotili jsme náklady a přínosy navržených opatření zvlášť pro lesní a zemědělskou půdu.
  • Zpracovali jsme strategii adaptace na klimatickou změnu v Jihomoravském kraji, vycházející z analýzy dopadů na zemědělskou a lesní půdu, z jejich ocenění a z nákladů na navrhovaná opatření.
  • Osvětová činnost. Uspořádali jsme sadu seminářů s terénní exkurzí, odborné workshopy a konference. Byly vytvořeny propagační a osvětové tiskoviny.
  • Vytvořené mapové výstupy byly zpřístupněny na webových stránkách projektu.

Podrobnější informace: www.adaptan.net

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti adaptace na klimatickou změnu

Adaptace území na změny klimatu

Změnou klimatu se rozumí veškeré jeho dlouhodobé změny včetně přirozené variability a změn způsobených lidskou činností. Ačkoliv tyto dvě složky od sebe nelze jednoznačně rozlišit, je zjevné, že na změnu klimatu musíme vhodně reagovat a adaptovat se na ni.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 775 731 735

Dotaz nebo poptávka