Minimalizace imisních škod v lesích

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví
Zemědělství a lesnictví

Ekologická stabilita lesů je značně narušena. Oslabení imisemi, nedostatek vláhy, stoupající teploty, přemnožení hmyzích škůdců, vichřice a další vlivy – to všechno by mělo vést ke změně hospodaření v lesích tak, aby se pouze neasanovaly vznikající škody.

Garant: Ing. Eva Birgusová

 

Imisní škody v lesích: imisemi poškozená horská smrčina

 

Na zhoršování zdravotního stavu lesních porostů se podílí imisně-depoziční zátěž z látek znečišťujících ovzduší spolu s mnoha dalšími faktory. Na lesy negativně působí setrvalá nebo mírně rostoucí depozice dusíku a přízemního ozonu, půdy ochuzené o bazické prvky, změny v rozložení a množství srážek, blížící se nasycení lesních ekosystémů dusíkem atd.

Pro úspěšnou adaptaci lesního hospodářství na měnící se podmínky je nanejvýš aktuální zahájit kroky vedoucí ke zvýšení stability a vitality lesních porostů.

Komu je služba určena

Služba je určena především vlastníkům lesa.

Obsah služby

Ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a akademickými pracovníky nabízíme

  • monitoring zdrojů emisí,
  • monitoring imisních koncentrací vzdušných polutantů,
  • stanovení kauzality emisních zdrojů k imisním koncentracím,
  • měření a modelování atmosférické depozice síry, dusíku a ozonu,
  • stanovení překročení kritických zátěží síry, dusíku a acidity atmosférickou depozicí v lesních ekosystémech,
  • ekonomické aspekty stanovení a vyčíslení imisních škod,
  • návrh melioračních a pěstebních opatření pro snížení vlivu imisí na lesní porosty.

Zkušenosti

  • Návrh nového systému kompenzace imisních škod vlastníkům lesa, 2008
  • Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny, 2010
  • Stav lesních půd jako určující faktory vývoje zdravotního stavu, biodiverzity a naplňování produkčních a mimoprodukčních funkcí lesů, 2014

Související projekty

Zemědělství a lesnictví

Nový systém kompenzace imisních škod na lesích

Projekt řešil dlouhodobě nevyhovující stav náhradových řízení.

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka