Technická podpora implementace společné zemědělské politiky EU

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví
Zemědělství a lesnictví

Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS) je komplexní systém pro administraci a kontrolu podpor v zemědělství. Je zaveden ve všech státech EU. Registr půdy (LPIS), klíčová část IACS, je homogenní geografická databáze obsahující referenční parcely zemědělské půdy využívané pro administraci a kontrolu zemědělských dotací vázaných na plochu. IACS, včetně LPIS, je nezbytným nástrojem pro realizaci společné zemědělské politiky EU.

 

 

Technická podpora implementace společné zemědělské politiky EU:

 

Máme dlouhodobou stabilní pozici v oblasti zpracování návrhů, tvorby a zavádění IACS a LPIS v členských i kandidátských státech EU. Zpracováváme studie a projekty zaměřené na agro-environmentální opatření zejména v souvislosti s opatřeními programu rozvoje venkova, ale i s harmonizací požadavků na zemědělské hospodaření a ochranu životního prostředí a s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC).

Komu je služba určena

Klíčovými klienty v ČR jsou Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond. V dalších členských a kandidátských zemích EU jde rovněž o ministerstva zemědělství a platební agentury.

Obsah služby

 • Tvorba registru půdy (LPIS) a integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS) na základě aktuálních požadavků legislativy EU a národních požadavků
 • Analýzy organizační struktury a technických zdrojů potřebných pro rozvoj a následnou podporu LPIS a IACS
 • Příprava technických specifikací a zadávací dokumentace pro zpracování prostorových dat (digitální ortofotomapy, digitální model terénu, vektorová data LPIS), software a hardware pro LPIS a IACS
 • Školení administrativních pracovníků, poradců a konzultantů
 • Tvorba rozsáhlých geografických databází (referenčních parcel LPIS, krajinných prvků, tématických vrstev pro ochranu krajiny a životního prostředí)
 • Konzultace se zemědělci během tvorby LPIS
 • Kontrola a hodnocení kvality dat a procesů souvisejících s LPIS a IACS
 • Studie a hodnocení v oblasti podmíněnosti (cross-compliance) a opatření Programu rozvoje venkova (PRV)
 • Výzkumné projekty v oblasti zavádění společné zemědělské politiky (SZP)
 • Současně jsme schopni plnit úkoly průřezového charakteru:
  • Kontinuální analýza relevantních legislativních předpisů EU a souvisejících dokumentů
  • Analýza národní legislativy ve vybraných členských státech i kandidátských zemích EU
 • Aktivní účast na konferencích, workshopech a pracovních mítincích organizovaných Evropskou komisí (DG JRC a DG Agri) od roku 2000
 • Identifikace postupů “best practice” v členských státech EU

Zkušenosti z ČR

 • Návrh a tvorba IACS a LPIS v ČR – kompletní technická podpora, 2000–2002
 • Metodická a technická podpora při přípravě LPIS pro první dotační kampaň po vstupu do EU v roce 2004, 2003–2004
 • Analýza a návrh monitoringu Programu rozvoje venkova, 2005–2006
 • Výzkumná studie a pilotní projekt na implementaci podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vztahu ke krajinným prvkům, 2006
 • Ex-post hodnocení Horizontálního plánu rozvoje venkova 2004–2006, 2008–2009
 • Analýza vybraných částí LPIS za účelem zajištění souladu s požadavky EU, analýza dat, organizační struktury a rozdělení zodpovědností mezi zainteresovanými institucemi, 2013
 • Dopadová analýza reformy SZP a definice požadavků a standardů pro nový LPIS 2015, 2014
 • Ex-post hodnocení Horizontálního plánu rozvoje venkova 2007–2013, 2016

Zkušenosti ze zahraničí

 • Návrh, tvorba a implementace software IACS, Slovensko, 2002–2003
 • Technická podpora při vývoji IACS software, Maďarsko, 2003–2005
 • Digitalizace LPIS v jihovýchodní části Rumunska, 2006
 • FieldFact – mezinárodní výzkumný projekt (6. rámcový program EU) zaměřený na aplikaci družicového navigačního systému GALILEO v zemědělství, 2006–2009
 • Technická podpora při návrhu IACS a LPIS v Turecku včetně přípravy a implementace pilotního projektu, Turecko, 2007
 • Technická podpora při návrhu LPIS včetně přípravy metodiky a technické specifikace, kontroly kvality dat LPIS, testování hardwaru, softwaru a školení, Makedonie, 2008–2010
 • Podpora při zavedení plně funkční platební agentury v souladu se standardy EU, včetně návrhu, tvorby a implementace softwaru IACS, vnitřního IT auditu a přípravy a realizace informační
 • Kampaně o IACS, Chorvatsko, 2010–2012
 • Studie na vymezení nitrátově zranitelných oblastí a ekonomické dopady zavedení Nitrátové směrnice v Chorvatsku, 2011–2012
 • Další rozvoj LPIS zaměřený na aktualizaci LPIS, úpravu definované platformy IT, rozvoj a posílení kapacit lidských zdrojů v oblasti řízení LPIS a posílení spolupráce a výměny informací mezi institucemi, Makedonie, 2013–2014
 • Technická podpora vytváření kapacit v platební agentuře Chorvatska při přípravě na novou reformu SZP a SRP, 2014–2016
 • Revize databáze parcel zemědělské půdy 2015 – aktualizace a doplnění LPIS, digitalizace nezemědělských krajinných prvků, projekt pro Národní institut geografických a lesnických informací (IGN), Francie, 2014–2015
 • Aktualizace zemědělského informačního systému (AIS) a nastavení systému výměny dat mezi Ministerstvem zemědělství a dalšími relevantními institucemi, Makedonie, 2016–2017

Související projekty

Zemědělství a lesnictví

Technická podpora při návrhu IACS a LPIS v Turecku

Technická podpora nastavení IACS a tvorba LPIS na území Turecka s přípravou a implementací pilotního projektu

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka