Nový systém kompenzace imisních škod na lesích

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví
Zemědělství a lesnictví

Projekt hledal efektivnější způsob náhrady škod, které působí imise vlastníkům lesa.

Objednatel: Lesy České republiky, s. p. — Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o. a spolupracující odborná pracoviště: VÚLHM, v. v. i, Jíloviště, ÚHÚL Brandýs nad Labem, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká geologická služba, Praha, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice, ÚKZÚZ, Brno, ČHMÚ a Stoklasa Tech. — Realizace: 2008

 

Systém kompenzací by měl stát na vědeckých a mezinárodně uznávaných principech a širokém odborném konsensu a měl by být schopen nahradit dosavadní náročná náhradová řízení vedená soudní cestou. Projekt navazoval na dlouhodobou snahu o řešení nevyhovujícího stavu náhradových řízení a jejich ukotvení do národní legislativy v souladu s usnesením vlády ČR 532/2000 a 22/2004.

Navržená metodika řešení využívala uvedené principy s uplatněním efektově orientovaných přístupů. V návrhu jsme využili nejnovější poznatky z oblasti monitoringu a modelování dotčených složek životního prostředí dle metodik WGE EHK OSN. Návrh nového systému zahrnul nejen přímé působení imisí na lesní porosty, ale i zátěže lesních půd (acidifikace, eutrofizace) a dalších stanovištních podmínek.

Připravili jsme podklady pro změnu systému náhrad za imisní škody, pro odbornou diskuzi a případné legislativní zakotvení kompenzací.

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví

Minimalizace imisních škod v lesích

Ekologická stabilita lesů je značně narušena. Oslabení imisemi, nedostatek vláhy, stoupající teploty, přemnožení hmyzích škůdců, vichřice a další vlivy – to všechno by mělo vést ke změně hospodaření v lesích tak, aby se pouze neasanovaly vznikající škody.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 775 731 735

Dotaz nebo poptávka