Studie dopadů klimatické změny

Navigační obrázek služeb v oblasti adaptace na klimatickou změnu
Klimatická změna

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik je jednou z reakcí státu na postupující klimatickou změnu.

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR — Zpracovatelé: EKOTOXA s. r. o. a řešitelský tým z expertních pracovišť: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., DHP Conservation s. r. o., RADDIT consulting s. r. o., URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN – STUDIO, spol. s r. o., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem — Termín: květen – listopad 2015

 

Smyslem studie bylo podrobně identifikovat a kvantifikovat rizika klimatické změny podle oblastí Lesní hospodářství, Zemědělství, Vodní hospodářství, Biodiverzita, Zdraví a hygiena, Urbanizovaná krajina, Cestovní ruch, Průmysl a energetika, Doprava a Mimořádné události.

Naším úkolem byla prirotizace rizik, predikce jejich budoucího vývoje a identifikace nejzranitelnějších oblastí ať už z hlediska geografického, nebo společenského. Analyzovali jsme také ekonomické souvislosti rizik i adaptačních opatření.

Identifikace rizik je základním předpokladem pro jejich eliminaci, snížení zranitelnosti a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Studie má tvořit základní znalostní bázi pro řešení navazujících adaptačních opatření.

Současně s touto studií jsme připravovali také Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. Adaptační strategie). Je zaměřena na problematiku adaptačních opatření. Na tyto dokumenty v roce 2016 navázal Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který byl počátkem roku 2017 schválen vládou ČR.

Problematika změny klimatu by měla být dále rozpracovávána na nižších regionálních úrovních.

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti adaptace na klimatickou změnu

Adaptace území na změny klimatu

Změnou klimatu se rozumí veškeré jeho dlouhodobé změny včetně přirozené variability a změn způsobených lidskou činností. Ačkoliv tyto dvě složky od sebe nelze jednoznačně rozlišit, je zjevné, že na změnu klimatu musíme vhodně reagovat a adaptovat se na ni.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka