Územní plán Moravský Beroun

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Zpracovali jsme klíčový dokument pro územní rozvoj města a ochranu klíčových zájmů jeho obyvatel.

Objednatel: Město Moravský Beroun — Termín: prosinec 2010 – červenec 2013 — Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o.

 

Územní plán Moravský Beroun je zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále respektuje vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti včetně jejích příloh a vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 266/2009 Sb.

Koncepce rozvoje řešeného území vychází z potřeby zachování udržitelného rozvoje území, směřuje ke stabilizaci města, zachovává stávající hodnoty a vytváří podmínky pro vzájemnou koexistenci životních potřeb obyvatel s potřebami vyplývajícími z ochrany přírody a krajiny a dalších hodnot území. Navrhovaný rozvoj podporuje sociální soudržnost a hospodářský rozvoj. Součástí územního plánu je koncepce uspořádání krajiny včetně návrhu místního územního systému ekologické stability. K ochraně kulturních hodnot jsou mimo památkově chráněných objektů navrženy i drobné památky místního charakteru.

Grafická část zahrnuje:

  • Výkres základního členění území (1 : 5000)
  • Hlavní výkres (1 : 5000)
  • Koordinační výkres (1 : 5000)
  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5000)
  • Výkres širších vztahů (1 : 5000)

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování územních plánů obcí

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje daného území, ochrany jeho hodnot, prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury. Pro tyto funkce zajišťuje potřebné plochy.

Související projekty

Územní rozvoj a plánování

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec pomáhá určovat rozvoj obce ve sledovaných rozvojových oblastech.
Územní rozvoj a plánování

Vliv územního plánu Jeseníku na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA), na soustavu NATURA 2000 a udržitelný rozvoj území

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka