Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Smyslem projektu bylo zhodnotit krajinný ráz CHKO Beskydy, rozčlenit území na oblasti a místa krajinného rázu a kategorizovat sídla podle zachovalosti urbanistické a architektonické struktury.

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky — Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o. — Realizace: srpen – říjen 2016

 

Určili jsme limity a regulativy dalšího rozvoje obcí z pohledu ochrany přírody a krajiny, resp. zachování krajinného rázu oblasti. Současně jsme uvedli konkrétní doporučení na jeho ochranu. Studie obsahuje informace využitelné v procesu územního plánování, jako jsou územně analytické podklady obcí, tj. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území. Problematiku ochrany krajinného rázu řeší zejména sledované jevy č. 17 Oblast krajinného rázu a její charakteristika a č. 18 Místo krajinného rázu a jeho charakteristika.

Studie zahrnuje také informace využitelné při stanovení požadavků na plošnou a prostorovou regulaci a podmínky ochrany krajinného rázu pro jednotlivé stupně územně plánovací dokumentace ve smyslu a rozsahu vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Zakázkou byla aktualizována stávající studie „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy“ (ARVITA – P spol. s r. o., 2007).

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Preventivní hodnocení krajinného rázu a vlivy záměrů na krajinný ráz

Cílem hodnocení je zajistit ochranu krajinného rázu. Vlivy na krajinný ráz bývají hodnoceny v souvislosti s výstavbou větrných elektráren, sil či dopravních staveb, identifikací hodnot území pro územní rozhodování nebo uplatněním limitů území pro územní plánování.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka