Preventivní hodnocení krajinného rázu a vlivy záměrů na krajinný ráz

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Cílem hodnocení je zajistit ochranu krajinného rázu. Vlivy na krajinný ráz bývají hodnoceny v souvislosti s výstavbou větrných elektráren, sil či dopravních staveb, identifikací hodnot území pro územní rozhodování nebo uplatněním limitů území pro územní plánování.

Garant: Mgr. Zdeněk Frélich

 

Hodnocení krajinného rázu: krajinná dominanta

 

Krajinný ráz, přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu. K umisťování a povolování staveb, které by krajinný ráz mohly narušit, je třeba souhlasu orgánu ochrany přírody. Tomu je třeba doložit hodnocení vlivu konkrétní stavby nebo funkční plochy na krajinný ráz.

Kromě hodnocení vlivů zpracováváme také odborné preventivní hodnocení krajinného rázu, které slouží jako odborný podklad pro rozhodování orgánů ochrany přírody a pro zpracovatele územních plánů. Jsou v něm vymezeny oblasti a místa zvýšené přírodní, kulturní a estetické hodnoty a stanoveny podmínky pro jejich ochranu.

Hlavním cílem hodnocení záměru nebo preventivního hodnocení je zajistit ochranu krajinného rázu v krajinářsky hodnotných územích. Hodnocení záměrů, resp. územního plánu, se provádí jako součást procesu EIA/SEA. Preventivní hodnocení krajinného rázu je zahrnováno do územně analytických podkladů (ÚAP) a slouží jako odborný podklad pro orgány ochrany přírody a zpracovatele územních plánů.

Komu je služba určena

Našimi klienty jsou ministerstva, kraje, obce, veřejné instituce, správy CHKO i soukromí investoři (např. do větrných elektráren).

Obsah služby

Nabízíme komplexní zajištění procesu EIA/SEA, ve vztahu k tématu pak v těchto bodech:

  • vyhodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz,
  • vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na krajinný ráz,
  • studie preventivního hodnocení krajinného rázu,
  • zpracování odborných posudků.

Zkušenosti

  • Posouzení vlivu záměru stavby „Větrný park Jívová“ na krajinný ráz – odborný posudek, 2010
  • Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava – sledované jevy ÚAP, jejich charakteristiky: jev 17 – oblast krajinného rázu, jev 18 – místo krajinného rázu, 2014
  • Koncepce uspořádání krajiny ve vybraných obcích ORP Znojmo, 2014
  • Územní plán Potštát, 2016
  • Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy, 2016

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a soustavu Natura 2000

Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví mohou být hodnoceny konkrétní záměry (EIA) nebo posuzovány koncepce a územní plány (SEA). Dále jsou posuzovány vlivy na soustavu Natura 2000.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování územních studií krajiny

Územní studie krajiny jsou v kontextu stavebního zákona územně plánovacím podkladem. Jde o ucelený dokument, který se zabývá nezastavěným územím v celém správním obvodu obcí s rozšířenou působností. Územní studie krajiny jsou podporovány z IROP, příjemci dotace jsou obce s rozšířenou působností.

Související projekty

Životní prostředí

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

Hodnocení krajinného rázu, rozčlenění území a kategorizace sídel podle zachovalosti urbanistické a architektonické struktury

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka