Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

Seznámení s projektem – aktualizace stávající studie „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy“, který jsme zpracovávali pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.

Předmětem díla bylo hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy, rozčlenění území na oblasti a místa krajinného rázu a kategorizace sídel podle zachovalosti urbanistické a architektonické struktury s určením limitů a regulativů dalšího rozvoje obcí z pohledu ochrany přírody a krajiny, resp. zachování krajinného rázu oblasti. Uvedení konkrétních návrhů a doporučení na ochranu krajinného rázu ve formě limitů a regulativů území s návazností na územně plánovací dokumentaci.

Studie obsahuje informace, které jsou využitelné v procesu územního plánování, jako jsou Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území. Problematiku ochrany krajinného rázu řeší zejména sledované jevy č. 17 Oblast krajinného rázu a její charakteristika a č. 18 Místo krajinného rázu a jeho charakteristika. Studie rovněž zahrnuje informace využitelné při stanovení požadavků na plošnou a prostorovou regulaci a podmínky ochrany krajinného rázu pro jednotlivé stupně územně plánovací dokumentace ve smyslu a rozsahu vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.