Studie odtokových poměrů Klatovsko

Seznámení s projektem „Studie odtokových poměrů“ pro území Klatovsko.

Tato studie odtokových poměrů je zpracována pro katastrální území Nedanice, Nedaničky, Třebýcina, Kroměždice, Myslovice, Předslav, Měcholupy u Předslavi a Makov u Předslavi ležící ve správním obvodu ORP Klatovy. Zájmový hydrologicky uzavřený celek zahrnuje povodí IV. řádu č. 1-10-03-060, 1-10-03-064, 1-10-03-065, 1-10-03-066, 1-10-03-069 v povodí Úhlavy.

Studie se skládá z několika etap:

  • vyhodnocení odtokových a erozních poměrů;
  • navržení systému protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnocení účinnosti navržených opatření;
  • posouzení již zpracované studie protipovodňových opatření v k.ú. Měčín a Makov u Předslavi. V k.ú. Měčín studie odtokových poměrů navazuje na KoPÚ realizovanou v tomto katastrálním území.

V rámci studie byla navržena opatření s následujícími funkcemi:

  • návrhy protierozní a protipovodňové v ploše povodí;
  • návrhy na tocích a v drahách odtoku;
  • návrhy na rozšíření cestní sítě a zvýšení průchodnosti krajiny;
  • návrhy zvyšující estetickou a ekologickou hodnotu krajiny.

Většina navržených opatření plní více funkcí nebo jsou vzájemně provázána. Základním podkladem pro návrh opatření byly výstupy analytické části.

Erozní a odtokové výpočty v několika variantách identifikovaly kritická místa z hlediska soustředění odtoku a nadměrné eroze, kritické body ukázaly na potenciálně problematické lokality z hlediska odtoku, studium územně-plánovacích dokumentací (zpracované studie, územní plány, pozemkové úpravy) ukázalo limity a záměry v území, seznámilo s možnými způsoby řešení.

V rámci zpracování návrhové části proběhly v území opakovaně terénní průzkumy. Při pochůzkách byla ověřována reálnost realizace opatření navržených v předchozích studiích, byly ověřeny výsledky analýz a korigovány předběžné návrhy opatření.

Erozní poměry – především byly ověřeny nestabilizované dráhy odtoku, jejich délka, profil, reálné erozní ohrožení, byla posouzena vhodnost ke stabilizaci zatravněním. U bloků orné půdy byly ověřeny některé bariéry odtoku, sklonitost a vhodnost umístění plošných opatření. Byly evidovány projevy erozního smyvu.

Odtokové poměry – byly posouzeny odtokové poměry – směry odtoku a odhadovaná vydatnost, byly prozkoumány prvky odtoku a recipienty – jejich stav, kapacita, zaústění, parametry propustí, možnosti odvedení vody. Byla prozkoumána vybraná odvodňovací zařízení, následně byly korigovány předběžné návrhy.

Na místě byly posouzeny možnosti trasování polních cest.

Na tocích byl vyhodnocen jejich stav, zachovalost, možnosti revitalizace a možnosti zvýšení kapacity, byla identifikována kritická místa z hlediska průtoku nebo úprav na toku. Byly prozkoumány vybrané vodní nádrže, byla posouzena změna parametrů hráze pro zvýšení retenční kapacity, byly prozkoumány lokality pro umístění suchých retenčních nádrží, tůněk.

Z průzkumů byla pořízena fotodokumentace.