Softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku s propojením na LPIS

V roce 2017 byl v rámci projektu TAČR 4TA04020797 vyvinut softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku .

Softwarový nástroj simuluje emise amoniaku na pravidelné kartézské síti pro jakékoliv časové období s hodinovým časovým rozlišením. Nástroj je založen na bázi jazyka Python v3, ve kterém byly napsány všechny řídící prvky, přičemž samotná data jsou reprezentovaná v SQL databázi rozšířenou o PostGIS funkce umožňující práci s geometrickými datovými typy. Základní myšlenka emisního modelu je použití celkové roční emise NH3 v síti podle zemědělských činností v určitém zemědělském odvětví. Pro výpočet emisí amoniaku z každého sektoru byla použita parametrizace, která závisí na procesu uvolňování emisí jako funkce meteorologických parametrů a časového průběhu činností. Metodika umožňuje pracovat s národními ročními emisemi nebo volně rozptylovanými emisemi s ohledem na meteorologické parametry.

EKOTOXA s.r.o. nabízí odborné služby s využitím uvedeného softwaru.