Systémová analýza a návrh architektury IS

Navigační obrázek geoinformačních služeb
Geoinformační a informační služby

Systémová analýza je podkladem pro detailní návrh architektury a funkčního modelu informačních systémů (IS). Vycházíme ze základních principů návrhu a vývoje IS a postupujeme dle standardu jazyka UML s využitím Enterprise Architecture a standardu TOGAF.

Garant: Ing. Čestmír Kantor

Smyslem systémové analýzy je převedení neformálních požadavků a představ klienta o IS do podoby, která jasně definuje rozsah, funkce a datový model, umožňuje zahájit vlastní vývoj a zajistit úspěšnou implementaci IS v prostředí klienta.

Systémovou analýzou se tedy precizuje soubor požadavků na IS v souladu s očekáváním klienta. Dále jsou zpracovány základní případy užití (UseCase) a návrhy datového a funkčního modelu podle standardu UML (zejména ERD diagram, mapa procesů ad.).

Výstupem je základní návrh IS zpracovaný ve formě strukturovaného textu – souboru požadavků nebo ve formě vybraných modelů jazyka UML pro popis návrhu IS a jeho architektury.

Komu je služba určena

Služba je určena centrálním orgánům veřejné správy, ale i dalším regionálním nebo komerčním subjektům, které potřebují pořídit či aktualizovat IS.

Obsah služby

 • Analýza a návrh informačních systémů v oblasti zemědělství. Zaměřujeme se především na oblast technické podpory Společné zemědělské politiky a návrh komplexních systémů pro administraci a kontrolu zemědělských podpor.
 • Analýza dopadu legislativních změn. Komplexní analýza legislativy a legislativních změn s cílem navrhnout potřebné úpravy v registrech a IS veřejné správy.
 • Systémová integrace. Zpracování obecnějších a rozsáhlejších projektů zaměřených na analýzu komplexních oborových strategií v oblastech zemědělství a ochrany životního prostředí a návrhů koncepcí a vizí IS. Uplatňujeme nové a netradiční metody klasifikace požadavků založené na agendovém přístupu k řešení problémů. Důsledně podporujeme standardy SOA.
 • Analýza geografických informačních systémů. Provádíme komplexní analýzy geografických informačních systémů zaměřených především na analýzu a zpracování geografických databází, webových mapových portálů a mobilních GIS aplikací.
 • Analýza a návrh znalostních a expertních IS

Zkušenosti

 • Komplexní analýza datových registrů a souvisejících agend v resortu MZe se stavem k 1. 4. 2014, 2014
 • Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí resortu zemědělství, 2015
 • Návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství, 2015
 • Návrh, vývoj a implementace Integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS) pro platební agenturu v Chorvatsku, 2012
 • Upgrade a implementace nové verze systému evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) pro Ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodohospodářství v Makedonii, 2014
 • Integrovaný monitoring znečištění ovzduší, Zdravotní ústav Ostrava

Související projekty

Geoinformační a informační služby

Analýza datových registrů Ministerstva zemědělství

Analýza datových registrů a informačních systémů v sektoru zemedělství

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 775 731 735

Dotaz nebo poptávka