KAPOOO

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN PRO OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ – KAPOOO

EKOTOXA se podílí na projektu, který má za cíl snížení emisí v Moravskoslezském kraji.

Cílem projektu je navrhnout co nejefektivnější opatření pro snížení emisí v Moravskoslezském kraji. Efektivita opatření bude vycházet z množství snížených emisí za vynaloženou korunu. Seznam opatření bude výstupem podrobného monitoringu zdrojů znečištění a bude zapracován do nového Akčního plánu Moravskoslezského kraje.

Pro naplnění cíle projektu bude provedena analýza historických řad měření kvality ovzduší na území kraje, doplněná o cílený a podrobnější monitoring (referenční i senzorické měření). Díky těmto měřením bude možné přesněji identifikovat jednotlivé skupiny zdrojů a rozpoznat mezi nimi ty nejproblémovější. Analýze budou podrobena také již zrealizovaná či navrhovaná opatření mající vést ke snížení emisí.

Moravskoslezský kraj využije Akční plán pro následné řízení kvality ovzduší např. formou specifických dotací. Obyvatelé kraje by měli pocítit dopady Akčního plánu ve stabilizaci či zlepšení kvality ovzduší. Partneři projektu přenesou své odborné znalosti do zpracování Akčního plánu a pro ně samotné bude inspirací a prohloubením spolupráce mezi sebou a se samotným krajem.

Lídrem projektu je Moravskoslezský kraj, dalšími partnery jsou Centrum dopravního výzkumu, Český hydrometeorologický ústav a Státní zemědělský ústav.

Další informace lze nalézt na webu Moravskoslezského kraje (odkaz zde).

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.