Cesta ke zdravější zemědělské krajině spoluprací ochránců přírody, samosprávy a zemědělců

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví
Zemědělství a lesnictví

Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro vzájemnou diskuzi mezi samosprávou, vlastníky pozemků, zemědělci a ochránci přírody a nalézt společnou cestu k pestřejší a stabilnější zemědělské krajině. 

Na projektu spolupracuje EKOTOXA s Českou společnosti ornitologickou (ČSO) a německým spolkem pro péči o krajinu Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL). Projekt finančně podporuje Německá spolková nadace pro životní prostředí – Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

 

V rámci česko-německého projektu (únor 2021 – duben 2022) plánujeme propojovat všechny zúčastněné strany od zástupců obcí, přes zemědělce, ochránce přírody až po vlastníky půdy a další dotčenou veřejnost a motivovat je k vytváření pestré a zdravé zemědělské krajiny v projektových územích. Během individuálních rozhovorů a společných kulatých stolů budeme společně hledat řešení problémů v krajině, které mají dopad i na život místních obyvatel. Na setkáních se samosprávami a zájmovými skupinami chceme představit odborným průzkumem podložené návrhy na zatraktivnění vybraných ploch nejen pro ohrožené druhy zvěře, ale také pro lidi. Během individuálních návštěv a společných kulatých stolů budeme zemědělcům nabízet cesty k posílení biodiverzity krajiny včetně jejich finančního zajištění jak z různých programů MŽP, tak i prostřednictvím připravovaných zemědělských dotací v rámci Společné zemědělské politiky. V průběhu projektu budeme získávat zpětnou vazbu a ucelenou představu o různorodých a někdy také rozporuplných zájmech zúčastněných stran. Společným otevřeným dialogem chceme porozumět potřebám každé skupiny a následně hledat vhodné řešení. Součástí aktivit je také plánovaná výsadba krajinných prvků, která zároveň poslouží jako stmelovací akce pro klíčové účastníky projektu. Spolupráce napříč skupinami je zásadní pro vytvoření pevného základu společnosti, která si je vědoma své závislosti na přírodě a udržuje ji během svého podnikání v dobrém stavu.

Tento projekt je pilotní a na území České republiky se jedná o jeden z prvních svého druhu. Zda-li se začnou vyplňovat i naše ambicióznější představy, jako je budoucí rozšíření pole působnosti projektu do dalších koutů České republiky a vytváření samostatných lokálních spolků pro péči o krajinu, ukáže až vývoj a výsledky této pilotní akce.

Spolupráce s Německem
DVL má s podobnými projekty bohaté zkušenosti. V současnosti zastřešuje již 175 spolků pro péči o krajinu, se kterými ve spolupráci se zástupci ochrany přírody, zemědělství a politiky usilují o zvýšení rozmanitosti kulturní krajiny se zaměřením na ekologický regionální rozvoj.
DVL dohlíží na průběh projektu v České republice, sdílí své zkušenosti a poskytuje poradenskou podporu. Zástupci samosprávy, vlastníci půdy a zemědělci z České republiky budou mít v rámci projektu možnost se zúčastnit podzimní exkurze do Německa a seznámit se s některými výsledky tamních úspěšných projektů v praxi.


Jeden z takových projektů se uskutečnil například v okolí německého Würzburgu v Bavorsku. Když zde byla část intenzivně obdělávané zemědělské oblasti vyhlášena jako ptačí rezervace, bylo jasné, že se to neobejde bez problémů. Proto se místní ochránci přírody, zemědělci a starostové spojili, aby vytvořili würzburský spolek pro péči o krajinu. Jeho cílem bylo označovat hnízda ptáků hnízdících na ze mi, vytvářet meze, remízky a shodnout se se zemědělci na opatřeních jako ponechání pásu plodin a extenzivní využití částí půdy. Za tato opatření nabízí spolek zemědělcům možnost kompenzací v rámci dotací ze společné zemědělské politiky a dalších prostředků, které se spolku podařilo získat z jiných zdrojů. Výsledkem dohody se zemědělci je vytváření biopásů a ponechání pásů plodin, což přispívá ke zvětšování místní populace motáka lužního, dalších druhů polních ptáků nebo také křečka polního. Místní zemědělec vysvětluje svou účast slovy: „Tato opatření jsou krátkodobá, pasují dobře do našich metod, snadno se realizují a finanční kompenzace je dostatečná.“


Projektová území
EKOTOXA navazuje na aktivity v Jihomoravském kraji zahájené v rámci projektu TAČR Lada. Oblast Místní akční skupiny Hrušovansko (okres Znojmo) byla vybrána zejména proto, že se jedná o intenzivně obhospodařovanou oblast s minimem krajinotvorných prvků a s nedostatkem vody v krajině. To souvisí s dalšími negativními jevy v krajině, jako je eroze, nízká biodiverzita a špatná prostupnost krajiny. Jedná se o převážně rovinnou zemědělskou a lesozemědělskou krajinu s místy problematickými velkými díly půdních bloků.
ČSO soustředí své aktivity v mikroregionu Nechanicko v Královéhradeckém kraji. Více informací o projektovém území ČSO naleznete zde.

V současné chvíli jsou naše aktivity pozastaveny, protože byl projekt v květnu ukončen, navážeme opět na podzim 2022. O plánovaných krocích vás budeme informovat na tomto webu. Zatím se můžete podívat, co se dosud odehrálo.

Výstupy projektu

Stromořadí vysazené v rámci projektu

Výsledkem společných diskusí zástupců obcí, zemědělců, ochránců přírody a vlastníků půdy u kulatých stolů jsou návrhy opatření v krajině podporující její adaptaci na změnu klimatu a zvýšení biodiverzity i estetiky. Návrhy jsou dále rozpracovávány a zjišťujeme možnosti jejich realizace. Zatím se v celkem krátkém časovém trvání projektu podařilo uskutečnit jeden návrh. Díky úspěšné domluvě, spolupráci místního zemědělce, obce a dobrovolníků z neziskové organizace Větvení, z.s. a finanční podpoře projektu jsme společně vysadili stromořadí podél polní cesty.

 

Exkurze za příklady dobré praxe spolků pro péči o krajinu v Německu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databáze dotací podporujících opatření pro krajinu na zemědělské půdě

Plánujete realizaci některého z opatření pro krajinu, ale neorientujete se v možnostech financování? Proto jsme v rámci projektu připravili ve spolupráci s ČSO a Nadací Partnerství databázi dotací, kterou pravidelně aktualizujeme: přehled, kde si snadno vyfiltrujete dotace podle toho, za koho žádáte a na co je plánujete využít. Dotace můžete pro přehled procházet všechny bez filtrování nebo si pro urychlení zaškrtnout pouze ty, které jsou pro vás relevantní. Po kliknutí na vybranou dotaci se vám zobrazí nejdůležitější informace včetně požadavků na získání podpory a relevantních kontaktů. Po schválení Strategického plánu SZP přibydou i dotační tituly plánované od roku 2023.

Užitečné odkazy

Leták o projektu

Kontakty

MAS Hrušovansko:
František Jurečka– email: frantisek [dot] jurecka [at] ekotoxa [dot] cz; tel: +420 777 144 906

Mikroregionu Nechanicko:
Václav Zámečník (zemědělský specialista) – e-mail: zamecnik [at] birdlife [dot] cz; tel: 776 368 360.
Michaela Kadavá (asistentka pro zemědělství a ochranu polních ptáků) – email: kadava [at] birdlife [dot] cz; tel: 605 343 974